Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Khi đôi chân thôi bước: Chapter 96

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-0 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-1 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-2 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-3 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-4 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-5 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-6 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-7 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-8 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-9 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-10 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-11 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-12 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-13 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-14 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-15 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-16 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-17 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-18 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-19 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-20 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-21 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-22 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-23 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-24 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-25 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-26 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-27 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-28 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-29 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-30 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-31 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-32 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-33 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-34 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-35 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-36 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-37 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-38 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-39 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-40 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-41 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-42 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-43 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-44 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-45 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-46 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-47 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-48 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-49 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-50 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-51 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-52 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-53 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-54 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-55 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-56 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-57 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-58 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-59 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-60 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-61 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-62 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-63 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-64 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-65 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-66 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-67 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-68 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-69 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-70 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-71 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-72 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-73 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-74 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-75 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-76 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-77 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-78 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-79 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-80 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-81 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-82 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-83 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-84 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-85 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-86 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-87 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-88 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-89 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-90 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-91 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-92 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-93 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-94 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-95 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-96 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-97 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-98 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-99 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-100 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-101 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-102 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-103 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-104 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-105 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-106 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-107 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-108 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-109 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-110 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-111 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-112 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-113 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-114 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-115 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-116 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-117 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-118 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-119 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-120 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-121 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-122 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-123 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-124 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-125 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-126 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-127 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-128 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-129 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-130 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-131 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-132 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-133 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-134 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-135 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-136 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-137 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-138 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-139 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-140 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-141 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-142 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-143 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-144 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-145 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-146 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-147 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-148 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-149 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-150 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-151 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-152 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-153 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-154 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-155 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-156 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-157 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-158 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-159 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-160 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-161 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-162 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-163 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-164 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-165 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-166 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-167 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-168 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-169 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-170 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-171 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-172 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-173 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-174 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-175 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-176 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-177 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-178 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-179 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-180 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-181 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-182 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-183 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-184 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-185 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-186 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-187 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-188 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-189 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-190 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-191 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-192 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-193 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-194 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-195 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-196 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-197 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-198 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-199 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-200 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-201 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-202 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-203 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-204 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-205 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-206 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-207 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-208 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-209 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-210 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-211 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-212 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-213 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-214 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-215 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-216 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-217 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-218 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-219 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-220 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-221 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-222 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-223 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-224 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-225 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-226 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-227 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-228 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-229 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-230 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-231 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-232 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-233 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-234 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-235 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-236 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-237 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-238 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-239 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-240 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-241 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-242 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-243 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-244 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-245 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-246 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 96-247
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 91 2023/06/02 23:54
  top8 được có cái mã à Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tuyết Bạch

  Chapter 97 <Ngang raw> 2023/06/02 16:10
  Huhu Han Sung cute quãi TTTTTTT Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tudo

  2023/06/01 12:20
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲Trả lời Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Đình Đình

  Chapter 97 <Ngang raw> 2023/06/01 07:09
  rồi nào tg cho bot nhớ lại, chứ lại có biến nữa r 🥺 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 58 2023/05/30 13:35
  wow Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sachori

  Chapter 36 2023/05/29 10:44
  Quào... Cha nội này cũng tâm cơ thật Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Handeptrai

  2023/05/28 00:19
  Đau heart vkl:) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tuyết Bạch

  Chapter 96 2023/05/25 21:07
  Tự dưng thấy Han Sung cũng đẹp trai=)))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Lan anh Nguyễn

  Chapter 96 2023/05/22 23:17
  ông top 8 nết đúm ngộ lun á má cái nết đánh chết cái đẹp đc fan tẩy trắng thành công từ hồi ổng r*ape h t thấy nản nản chê rầu á xin nhận gạch đá =)))))))))) Trả lời
  • Tường vi Vỏ

   2023/05/25 07:54
   @Lan anh Nguyễn sợ bị chửi chứ tôi dell ưa j thk lol đó 😔Trả lời
  • Châu Mai

   2023/05/23 14:10
   @Lan anh Nguyễn đồng quan điểm,đcm tẩy trắng kinh vaxii.Trên mấy cái gr trên fb còn kinh hồn dữ nữaTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Gạo nếp ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

  2023/05/11 12:30
  lúc đầu ko nghĩ mình sẽ đọc bộ này vì đây ko phải là gu cứ nghĩ là ít h nên ko có ý định đọc, xong đùng một cái tò mò đọc chi giờ dính luôn Trả lời
  • Mẫn Nhi Quan

   2023/05/21 23:54
   @Gạo nếp ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ ngộ z sao zời toi cũng z :)))))))Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 4 2023/05/10 23:31
  vẽ màu nữa thì tuỵt Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  vgi

  Phiên ngoại đặc biệt 2023/05/09 19:33
  huheo đáng iu vảiiiiiemo Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  DaJi Little

  Chapter 95 2023/05/07 19:39
  Ji Sung của em á fmkrndkednkw emd reknrke mnj Trả lời
  • Trâm Trần

   2023/05/26 22:28
   @DaJi Little 😭Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 12 2023/05/07 12:51
  đuj ngất cmnl Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Kendra

  Chapter 95 2023/05/02 12:50
  Gần 100c rồi vẫn chưa thấy yên bình tí nào=)) T khó chịu với top8 vl. Bệnh hoạn vl, h dính đến cả ma túy. Không ưa nổi Trả lời
  • ebe gấu

   2023/05/07 23:01
   @Kendra top8 là thằng tóc vàng ạ hay ji sung ạTrả lời
   • Trâm Trần

    2023/05/26 17:23
    @ebe gấu tóc vàng bn nhéTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 95 2023/05/02 10:08
  đọc xong thấy chưa đc yên bình mấy giây là liền bất ổn ngay:) làm tôi cứ hoản loạn con tim mãi Trả lời
  • con cá lazy:)

   2023/05/02 10:10
   @mỗi lần đọc 1 chap là cái mặt tôi còn căng như dây đàn ấy:))Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hoàng Phi Đỗ Thị

  Chapter 80 2023/04/29 11:05
  vài bạn bình ngộ ghê thể ngta giang hồ,ông trùm xã hội đen này kia mà cứ bảo nhẹ nhàng tìm cảm lạy ạ,đọc thì xem cái thể loại j rồi hẳn nói ko hợp gu thì tìm cái gu của mấy bạn mà đọc:) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 56 2023/04/29 10:42
  tội Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ngọc Vân An Lê

  Chapter 60 2023/04/27 21:31
  tui thích tình cảm hơn cơ ,hở ra cái đ* hở ra cá đ*😣 Trả lời
  • Phạm Hiền

   2023/06/02 22:13
   Đi mà xem manhua điTrả lời
  • Tường vi Vỏ

   2023/05/25 07:56
   @Ngọc Vân An Lê coi se,x điTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  vgi

  Chapter 22 2023/04/27 13:39
  trưởng phòng hề vải=)) Trả lời

Danh sách chương

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon