Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Khi đôi chân thôi bước: Chapter 86

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-0 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-1 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-2 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-3 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-4 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-5 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-6 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-7 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-8 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-9 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-10 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-11 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-12 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-13 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-14 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-15 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-16 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-17 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-18 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-19 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-20 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-21 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-22 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-23 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-24 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-25 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-26 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-27 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-28 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-29 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-30 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-31 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-32 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-33 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-34 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-35 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-36 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-37 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-38 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-39 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-40 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-41 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-42 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-43 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-44 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-45 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-46 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-47 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-48 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-49 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-50 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-51 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-52 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-53 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-54 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-55 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-56 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-57 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-58 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-59 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-60 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-61 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-62 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-63 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-64 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-65 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-66 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-67 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-68 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-69 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-70 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-71 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-72 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-73 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-74 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-75 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-76 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-77 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-78 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-79 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-80 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-81 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-82 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-83 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-84 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-85 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-86 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-87 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-88 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-89 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-90 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-91 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-92 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-93 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-94 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-95 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-96 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-97 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-98 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-99 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-100 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-101 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-102 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-103 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-104 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-105 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-106 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-107 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-108 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-109 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-110 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-111 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-112 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-113 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-114 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-115 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-116 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-117 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-118 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-119 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-120 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-121 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-122 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-123 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-124 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-125 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-126 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-127 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-128 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-129 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-130 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-131 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-132 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-133 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-134 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-135 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-136 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-137 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-138 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-139 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-140 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-141 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-142 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-143 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-144 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-145 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-146 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-147 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-148 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-149 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-150 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-151 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-152 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-153 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-154 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-155 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-156 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-157 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-158 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-159 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-160 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-161 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-162 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-163 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-164 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-165 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-166 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-167 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-168 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-169 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-170 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-171 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-172 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-173 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-174 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-175 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-176 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-177 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-178 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-179 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-180 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-181 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-182 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-183 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-184 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-185 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-186 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-187 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-188 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-189 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-190 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-191 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-192 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-193 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-194 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-195 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-196 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-197 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-198 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-199 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-200 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-201 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-202 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-203 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-204 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-205 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-206 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-207 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-208 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-209 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-210 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-211 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-212 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-213 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-214 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-215 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-216 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-217 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-218 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-219 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-220 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-221 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-222 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-223 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-224 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-225 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-226 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-227 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-228 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-229 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-230 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-231 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-232 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-233 Khi đôi chân thôi bước-Chapter 86-234
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Uyên Đ.T

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/27 22:06
  Chê top8, ko thể chịu nổi mà ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ. Có công việc lớn đã đành xin đừng cướp bot mà, khóc ói maus:((((((( Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 64 2023/01/24 23:14
  thấy thương Min Hyuk quá Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nguyên Hân Nguyễn Chiêm

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/24 08:25
  dm tới chap mới nhất thì hai ông anh tẩy trắng thành công cmn :)))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nguyên Hân Nguyễn Chiêm

  Chapter 52 2023/01/24 05:53
  thg Min hyuk lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để cứu soo young hết, công cán của nó nhiều hơn đại diện park nữa, nhưng mà nó lại dảk quá =.= Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nguyên Hân Nguyễn Chiêm

  Chapter 43 2023/01/22 03:25
  Min hyuk đúng kiểu gu top của t mà đm s nhân cách em tồi quá v em ơiiii, s mà m dảk quá v em Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ánh Trần

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/21 13:36
  lần đầu tiên t thấy 1 bộ manhwa mà nhân vật có đôi mắt biết nói Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tony Walker

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/21 09:27
  Công nhận tác giả vẽ Min Hyuk. Soo Young lẫn cả Đại Diện đẹp vãi chưởng lun Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tony Walker

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/21 09:26
  Thôi nào, lầu dưới đừng nóng nảy chứ. Chưa biết Min Hyuk sẽ làm gì mà Trả lời
  • Ánh Trần

   2023/01/21 13:05
   @Tony Walker chắc sẽ có màn đập chậu cướp hoa rồiTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/21 08:07
  lâu rồi mới gặp lại Min Huyk XDd. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ánh Trần

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/21 05:32
  công nhận tác giả vẽ biểu cảm đỉnh vl , ko cần khung thoại cũng hiểu dc nhân vật có cảm xúc gì lun á Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ánh Trần

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/21 05:20
  ơ vãi vãi, đại diện đang ở đó lun mà minhyuk định cướp soo young tại đó lun hả??? Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thu Hà

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/21 05:18
  cdcm top8 đẹp mà nết như cái đb vậy 👏🖕 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ph Tra Giang

  Chapter 89 <Ngang raw> 2023/01/20 23:58
  thề đm ghét top8 vãi cả l. Khúc đầu còn thích vì đáng yêu nhưng từ đoạn động chạm (rape?) khi bot ngủ thì chê vl🖕 Trả lời
  • Uyên Đ.T

   2023/01/27 00:16
   @Ph Tra Giang Yé, trời ơi đúng á, hai mình giống nhau thế nhỉ? Yêu nhau ko🥴Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sirwn

  Chapter 52 2023/01/19 21:00
  Minhyuk cũng đỏ cơ mà mê vãi Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ánh Trần

  Chapter 40 2023/01/18 16:10
  bộ truyện hot nhất mà t từng dc đọc Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Tony Walker

  Chapter 88 2023/01/11 13:50
  Hỏn lọn. Ngài đại diện ghen dữ òi🤭 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Pé Tiên Cuksuk

  2023/01/10 18:59
  Chap mới âuu:(( hóng mòn dép ròi˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ Trả lời
  • Tony Walker

   2023/01/11 07:16
   @Pé Tiên Cuksuk Có chap mới r nhưng ko biết có dịch chưaTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sẽ gầy Wưn

  Chapter 36 2023/01/10 00:37
  phê Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nguyễn Linh

  2023/01/05 11:14
  xót bà tác giả quáaa: Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Trung Kiên Nguyễn Hữu

  2023/01/04 23:35
  trừi ưi hóng quá nhà dịch ưi!!! Cho mình hỏi là bao giờ ra chap mới vậy ạ ???????? Trả lời
  • Oắt tờ phắk

   2023/01/05 13:26
   @Trung Kiên Nguyễn Hữu tác giả bệnh rồi bồ, bả đi trị bệnh nên ko bt bh quay lại nhm cứ mong sức khỏe bả ổnTrả lời

Danh sách chương

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon