Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Chuyện tình chàng giúp việc: Chapter 44

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-0 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-1 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-2 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-3 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-4 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-5 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-6 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-7 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-8 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-9 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-10 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-11 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-12 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-13 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-14 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-15 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-16 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-17 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-18 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-19 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-20 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-21 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-22 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-23 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-24 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-25 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-26 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-27 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-28 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-29 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-30 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-31 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-32 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-33 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-34 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-35 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-36 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-37 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-38 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-39 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-40 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-41 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-42 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-43 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-44 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-45 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-46 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-47 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-48 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-49 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-50 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-51 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-52 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-53 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-54 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-55 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-56 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-57 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-58 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-59 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-60 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-61 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-62 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-63 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-64 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-65 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-66 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-67 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-68 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-69 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-70 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-71 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-72 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-73 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-74 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-75 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-76 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-77 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-78 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-79 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-80 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-81 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-82 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-83 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-84 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-85 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-86 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-87 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-88 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-89 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-90 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-91 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-92 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-93 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-94 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-95 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-96 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-97 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-98 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-99 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-100 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-101 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-102 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-103 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-104 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-105 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-106 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-107 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-108 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-109 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-110 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-111 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-112 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-113 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-114 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-115 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-116 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-117 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-118 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-119 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-120 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-121 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-122 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-123 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-124 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-125 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-126 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-127 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-128 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-129 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-130 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-131 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-132 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-133 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-134 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-135 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-136 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-137 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-138 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-139 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-140 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-141 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-142 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-143 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-144 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-145 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-146 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-147 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-148 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-149 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-150 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-151 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-152 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-153 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-154 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-155 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-156 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-157 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-158 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-159 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-160 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-161 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-162 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-163 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-164 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-165 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-166 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-167 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-168 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-169 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-170 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-171 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-172 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-173
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  2023/05/30 22:36
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Én

  2023/05/24 01:31
  Mẹ mấy đứa suốt ngày chia sẻ cái "bố mẹ bạn sẽ ch trong vòng trong 5 năm, r để hoá giải các thứ" r chia sẻ cái đấy đc j hoá giải cho bố mẹ cm ak , cm hoá giải xong hết r là cs chắc 5 năm sau bố mẹ cm k bị gì k, . Mẹ đã trù r còn Sr , mik cx sợ cơ đọc xong ngứa dái đoé chịu đc. Vào đọc truyện vui vẻ cứ có vào coi phim bùn của cm đâu. Mẹ lớn r cs phải mấy đứa trẻ ranh đâu ,mà mấy đứa trẻ ranh cũng khôn hơn cm thấy thì lè ra , cm cứ đâm đầu vào chia sẻ. Nói đứa nào đứa nấy tự nhột . Nếu bn vào đây đề giải trí mà vô tình nhìn thấy mấy dòng trù của bọn ngứa lỗ đít kia hãy chia sẻ đến khác truyện khác cho mấy bọn nhót đọc được để IQ đc khai sáng ra. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Minh Hoang

  Chapter 1 2023/05/23 11:42
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
  • thanh tẩy

   2023/05/25 15:12
   @Minh Hoang Mặc dù mình không biết điều này là do ai bắt đầu hay là do chính bạn, nhưng mình khuyên bạn nên gỡ cái cmt này xuống. Thứ nhất là điều này sẽ không ảnh hưởng đến ai cả, 2 là nó sẽ thành hiện thực trong chính thực tế của bạn, khi có nhiều người đọc được cmt này nó sẽ không ảnh hưởng đến họ.Nhưng nếu có quá nhiều người đọc được điều này thì cái gọi là hiệu ứng số đông sẽ phát huy và tất nhiên tất cả điều này sẽ biểu hiện thành hiện thực trong thực tế của bạn. Mong là bạn gỡ xuống nhanh càng tốt, nếu bạn có ba mẹ và bạn còn trẻ tầm 15 - 18 thì chắc bạn chưa sẵn sàng để mồ coi ba mẹ trong khi bạn còn trẻ đâu nhỉ? . Làm ơn hãy khôn ngoan khi sắp nói ra cái gì nhé, mình đã rất khó chịu vì điều này nên mấy cmt đấy, chứ mình thường còn chả cmt. Mình chỉ là độc giả im lặng thưởng thức truyện thôi và nếu bạn chưa gỡ thì mình xin chúc những điều do chính bạn soạn ra thành hiện thực trong chính thực tế của bạn.Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Mun Mèo

  Side story 4 2023/05/21 18:16
  chap ảnh ảnh bị lộn xộn rồi ạ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 13 2023/05/20 00:25
  có thg bạn báo thủ, nhất anh luôn Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thảoo

  2023/04/13 18:56
  ông tóc vàng là ai? mình không biết là văn hoá chào hỏi hay gì nhm cảm thấy vô duyên... Trả lời
  • San Kẹo

   2023/04/15 17:31
   @Thảoo ừa hôn kiểu đó. kém duyên vl, là nv nữ chắc t tế nó lên giàn quá =))Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  bé yêu của Tê Chu

  Side story 2 2023/04/13 16:08
  ụa khúc cuối là s z:)) s mới gặp mà ông kia bay zô hôn sol cái chụt z ? :v Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  thùy linh vũ

  Chapter 8 2023/04/05 21:13
  load mãi không được lun Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 60 <End> 2023/04/04 22:59
  Truyện hay lắm. Giá mà có thêm phần 4 người gặp nhau nữa thì tuyệt. Cảm ơn nhà dịch ^^ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Miên Thuỵ

  Chapter 60 <End> 2023/03/31 23:48
  Hơi tiếc nét vẽ lúc đầu của cp phụ .Từ đầu vẽ đẹp càng về sau các chap cuối nét càng khác k còn như lúc đầu. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Yuu

  Chapter 60 <End> 2023/03/31 22:23
  nhanh ra típ nha ad ơi Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 60 <End> 2023/03/31 19:41
  khum bít có ngoại truyện hông ta Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hana

  Chapter 59 2023/03/23 05:46
  đánh thức con quỷ r bé iu ơiiiij Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Vi Hân Nguyễn

  Chapter 59 2023/03/22 23:52
  tính ra nhìn bé tóc đỏ giống Chanwoon của BJ MD quá ha toàn chơi s*xtoy Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 59 2023/03/19 17:20
  mua quà sinh nhật cho ny thì bỗng dưng mình thành quà cho nó :))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Vi Hân Nguyễn

  Chapter 58 2023/03/19 10:25
  đừng nói với t là tháng ra 1 tập nha trời coi 12 tập là hết mẹ nguyên năm, chờ tập là hết mẹ thanh xuân Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hồ Thị Thanh Xuân

  Chapter 57 2023/03/05 16:35
  crush cũ của tui cũng sinh ngày 17/02🥺 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hana

  Chapter 57 2023/02/27 08:27
  Sol lươn vclllll Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Vi Hân Nguyễn

  Chapter 57 2023/02/25 09:29
  tự nhiên t hiểu đc cái Love and Toy là bán gì rầu đó 😆😆😆 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Thị Cẩm Như Hồ

  Chapter 57 2023/02/21 19:13
  khách vvip của love and toy đồ đó :)) Trả lời

Danh sách chương

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon