Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Chuyện tình chàng giúp việc: Chapter 44

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-0 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-1 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-2 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-3 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-4 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-5 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-6 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-7 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-8 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-9 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-10 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-11 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-12 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-13 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-14 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-15 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-16 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-17 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-18 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-19 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-20 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-21 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-22 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-23 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-24 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-25 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-26 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-27 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-28 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-29 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-30 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-31 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-32 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-33 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-34 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-35 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-36 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-37 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-38 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-39 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-40 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-41 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-42 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-43 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-44 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-45 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-46 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-47 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-48 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-49 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-50 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-51 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-52 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-53 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-54 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-55 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-56 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-57 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-58 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-59 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-60 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-61 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-62 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-63 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-64 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-65 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-66 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-67 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-68 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-69 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-70 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-71 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-72 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-73 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-74 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-75 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-76 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-77 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-78 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-79 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-80 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-81 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-82 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-83 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-84 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-85 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-86
Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-87 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-88 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-89 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-90 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-91 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-92 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-93 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-94 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-95 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-96 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-97 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-98 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-99 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-100 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-101 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-102 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-103 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-104 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-105 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-106 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-107 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-108 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-109 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-110 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-111 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-112 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-113 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-114 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-115 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-116 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-117 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-118 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-119 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-120 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-121 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-122 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-123 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-124 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-125 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-126 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-127 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-128 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-129 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-130 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-131 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-132 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-133 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-134 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-135 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-136 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-137 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-138 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-139 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-140 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-141 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-142 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-143 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-144 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-145 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-146 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-147 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-148 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-149 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-150 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-151 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-152 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-153 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-154 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-155 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-156 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-157 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-158 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-159 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-160 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-161 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-162 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-163 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-164 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-165 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-166 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-167 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-168 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-169 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-170 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-171 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-172 Chuyện tình chàng giúp việc-Chapter 44-173
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Dằm khăm☻

  2023/01/26 23:29
  aaa làm sao để lập gv7 v ạ (ko bt là j😥) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Trần T. Thái Hòa

  Chapter 51 2023/01/25 15:48
  thấy có người bảo tác giả cho qua loa cặp 9 rồi đầu tư cặp 8 xong drop hay nói những lời không hay thì xin thưa là truyện này có 2 cặp nha chứ không có cặp 9 cặp 8 gì hết. do bên đây đưa bìa của mỗi cặp em trai chứ bìa chính của tác giả là có cả 2 cặp nha mọi người nên truyện này là cặp 1 cặp 2 chứ không có cặp 9 cặp 8 đâu Trả lời
  • Trần T. Thái Hòa

   2023/01/25 15:52
   @Trần T. Thái Hòa tác giả xong diễn biến cặp 1 rồi mới tới diễn biến cặp 2 chứ có phải nó song song đâu mọi người ơi nên không có cặp nào phụ đâu nhaaaTrả lời
   • Hermonie Ganger

    2023/01/26 22:49
    @Trần T. Thái Hòa t thích cặp của bé tóc đỏ quá. Bạn có biết bắt đầu từ chap nào là khai thác truyện của couple tóc đỏ ko, cho t xin vớiiiiTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 51 2023/01/24 20:08
  aaa hóng wa ai biết tên hàn bộ này là gì hong ? Trả lời
  • 원서연

   2023/01/27 00:23
   @ 가정부의 사정 nha bTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  BẤT NGỜ CHƯA BÀ DÀ ^-^

  2023/01/23 22:09
  huhu Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Quỳnh

  Chapter 51 2023/01/22 01:42
  tội a tóc vàng 🤣🤣🤣 dâm đụng vợ sếp 🤣 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Yuri

  Chapter 51 2023/01/21 13:57
  ảdu dramu căng vải=))) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Le Thanh Vân Nguyễn

  Chapter 50 2023/01/18 12:56
  r xog bé nó hỉu lầm r đi dỗ nó đi Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nguyễn Thảo

  Chapter 50 2023/01/15 20:18
  Anh tóc vàng đẹp troai đâu rùi hiện giờ embe đang cần anh âu yếm embe của tui cho anh top tức hộc máu ehe:> Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  anieee

  2023/01/15 20:15
  drama tới rồi 😱😱 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  anieee

  2023/01/15 20:13
  zui haha Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Vi Hân Nguyễn

  Chapter 50 2023/01/15 20:13
  Ahhh bé cáo của t, muốn nhai đầu thk Top quá ahhhhhhh Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  An Xu Ra

  Chapter 50 2023/01/15 18:22
  Toang anh rồi, bé nó hiểu lầm rồi=)) Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hồ Thị Thanh Xuân

  Chapter 50 2023/01/15 14:54
  chap sau làm lành liền ấy mà Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Leo Yasu

  Chapter 50 2023/01/15 13:28
  Gì vậy mấy bà nội? Bộ này có hai cặp. Season 1 cốt truyện chính xoay quanh cặp quản gia - cậu chủ. Season 2 thì cốt truyện chính xoay quanh cặp còn lại. Chứ đ*o có cặp chính, cặp phụ đâu ạ. Hề hước vừa. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Phương Thùy

  2023/01/08 12:24
  Nói thật tác giả bộ này kiểu chỉ hời hợt qua loa xây dưng cặp 9 thôi í, còn cặp 8 thì đầu tư nét cũng đẹp hơn cốt truyện cũng hay hơn, đọc mà nản cặp 9 của t thật sự, nên thôi xin drop ạ huhu Trả lời
  • Nhi Nguyễn

   2023/01/15 12:49
   @Phương Thùy bộ này dường như là có 2 cặp chính cơ tại vì tên là của 1 cặp rồi bìa truyện là của 1 cặp nữa, với lại có thể tác giả tâm huyết cặp sau hơn nên chăm chút cho nó hơn thì saoTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Miên Thuỵ

  2023/01/05 13:44
  Tác giả vẽ cặp9 như kiểu vẽ qua loa cho xong câu chuyện vậy. Nét cặp chính càng ngày càng xuống còn cặp8 thì càng ngày càng lên. Với chuyện tình của cặp9 hơi chán đọc mà chỉ muốn nhanh đến cặp8 thôi. Trả lời
  • 8456

   2023/01/16 12:40
   @Miên Thuỵ có cặp 8 mới là cặp 9 còn cặp 9 là cặp 8 đó b vì tui nhận ra tạo hình của cặp 8 y chang tạo hình topbot trong bộ trước của tác giảTrả lời
  • Mun Mèo

   2023/01/07 16:13
   @Miên Thuỵ truyện này mình k dám khẳng định cp nào là 9 hay 8 tại cái bìa của 1 cặp còn cái tên thì của 1 cặpTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chiu chiu

  Chapter 48 2023/01/04 09:38
  Hình như có một bộ cũng khá giống mà nét quen lắm Trả lời
  • Vi Hân Nguyễn

   2023/01/08 11:42
   @Chiu chiu Bộ Bye Bye á đều là cùng tác giả áTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chiu chiu

  Chapter 48 2023/01/04 09:33
  Phái phái Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Vi Hân Nguyễn

  Chapter 48 2023/01/01 23:35
  hơi quạo á nho, chờ muốn mòn cái đít ra ít xỉu ko đủ cái nư gì hết Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 47 2022/12/22 21:04
  nếu tác giả để top8 đính chính lại đứa cháu của mình thì truyện sẽ okela hơn rất nhiều đó, đọc cứ bị cấn cấn tâm lý bot8 Trả lời

Danh sách chương

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon