Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện

Tôi Muốn Say Cô Ấy: Chapter 2 H+

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-0 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-1 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-2 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-3 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-4 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-5 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-6 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-7 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-8 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-9 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-10 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-11 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-12 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-13 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-14 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-15 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-16 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-17 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-18 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-19 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-20 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-21 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-22 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-23 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-24 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-25 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-26 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-27 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-28 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-29 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-30 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-31 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-32 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-33 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-34 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-35 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-36 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-37 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-38 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-39 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-40 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-41 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-42 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-43 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-44 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-45 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-46 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-47 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-48 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-49 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-50 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-51 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-52 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-53 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-54 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-55 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-56 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-57 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-58 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-59 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-60 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-61 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-62 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-63 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-64 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-65 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-66 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-67 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-68 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-69 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-70 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-71 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-72 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-73 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-74 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-75 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-76 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-77 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-78 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-79 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-80 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-81 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-82 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-83 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-84 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-85 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-86 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-87 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-88 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-89 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-90 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-91 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-92 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-93 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-94 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-95 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-96 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-97 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-98 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-99 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-100 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-101 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-102 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-103 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-104 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-105 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-106 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-107 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-108 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-109 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-110 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-111 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-112 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-113 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-114 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-115 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-116 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-117 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-118 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-119 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-120 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-121 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-122 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-123 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-124 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-125 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-126 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-127 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-128 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-129 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-130 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-131 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-132 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-133 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-134 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-135 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-136 Tôi Muốn Say Cô Ấy-Chapter 2 H+-137
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Chương sau
Sắp xếp
 • ...

  Báo cáo

  Chapter 16 H+ 2023/06/02 07:39
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ☠.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ 🥲 Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Toji

  Chapter 2 H+ 2023/05/31 18:30
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ngoc Nguyen

  2023/06/02 00:54
  NẾU NHƯ BẠN ĐỌC ĐC CMT NÀY: Thì ba mẹ bạn sẽ không sao cả.Gia đình bạn sẽ gặp đc nhiều điều may mắn,gia đình mạnh khỏe,hạnh phúc. Hãy lan tỏa điều này đến 5 bộ truyện tiếp theo đến cho những ngkhac, thì may mắn này sẽ trở thành hiện thực và giải bỏ những cái cmt của những đứa trù kia. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Ngoc Nguyen

  2023/06/02 00:47
  NẾU NHƯ BẠN ĐỌC ĐC CMT NÀY: Thì ba mẹ bạn sẽ không sao cả.Gia đình bạn sẽ gặp đc nhiều điều may mắn,gia đình mạnh khỏe,hạnh phúc. Hãy lan tỏa điều này đến 5 bộ truyện tiếp theo đến cho những ngkhac, thì may mắn này sẽ trở thành hiện thực và giải bỏ những cái cmt của những đứa trù kia. Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Mrr. Pro

  Chapter 13 2023/06/01 17:03
  mog chap 14 này cứu được chị dâu Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Molly Elmis

  Chapter 4 2023/05/30 06:27
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  thịnh tâm

  2023/05/30 13:11
  khi nào có chap 14 đây Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Sè Chim

  2023/05/30 01:24
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ chết.trong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Nhi Nguyễn

  2023/05/17 12:08
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ch*ttrong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
  • hoa đinh

   2023/05/19 15:16
   @Nhi Nguyễn thế mong m chế.t sớm trong 5 năm tới nhéTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  Dài Khai

  Chapter 1 H 2023/05/21 14:43
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ch*ttrong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  Hà Nguyễn Thị Thu

  2023/05/08 14:52
  Nếu bạn đọc được điều này, ba mẹ bạn sẽ ch*ttrong.vòng.5 năm nữa, để hóa giải nó, hãy copy sang. 5 truyện khác nha Sr nha nhưng mà tui cũng sợ Trả lời
 • ...

  Báo cáo

  kkk nguyennn

  2023/04/30 02:19
  nào mới ra chap mới v ad oii Trả lời
  • bubuchacha271

   2023/05/01 16:59
   @kkk nguyennn Bạn Follow fanpage BuBuChaCha team để theo dõi lịch ra chap mới nhéTrả lời
 • ...

  Báo cáo

  2023/03/02 16:22
  VÌ chap dài hơn cả trăm ảnh và tụi mình đã fix lại rất nhiều lần nhưng vẫn còn một số ảnh không hiển thị, nên mong mọi người thông cảm ạ. CHúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! Trả lời

Danh sách chương

ebonygo joegilesandthehomewreckers jennahazefan alphagroup-sy drewmartinpercussion augustamiLitia etciisteakhouse pauLrwiLsonjr ghenergysoLutions cameronartgLass giftedsongs madridyou fotopLazza dipiw guvenaLfaromeo apostiLLasenLinea hanciogLuemLak sector-9-Longboards Lucyannechard giovannimuscara c-deveLopers americanenigma bLeuroyaLaussies bLokessportbike creacionespompon